Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: 10 mei 2023\

Definities

 1. Mirjam Berends, de eenmanszaak van Mirjam Berends, gevestigd te Borculo, Beltrumseweg 15, onder KvK-nummer 83820353. Ook wel “Ondernemer”.
 2. Klant: zowel iedere Cliënt, als iedere natuurlijke persoon die een dienst afneemt bij Mirjam Berends die niet op grond van een behandelingsovereenkomst is.
 3. Cliënt: iedere persoon die onder behandeling is van Mirjam Berends op grond van een behandelingsovereenkomst.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die Klant met Mirjam Berends aangaat voor verlening van diensten door Mirjam Berends, waaronder begrepen het aangaan van een behandelingsovereenkomst, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij Mirjam Berends zich in de uitoefening van een (alternatief) geneeskundig beroep of bedrijf tegenover Klant verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de (alternatieve) geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Cliënt.
 6. Partijen: Mirjam Berends en Klant.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de Mirjam Berends en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Mirjam Berends en Klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mirjam Berends als Ondernemer optreedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Wanneer lid 2 van dit artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Mirjam Berends voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar van deze voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of andere wijze zullen worden toegezonden.
 4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en dit niet in strijd is met de wet.
 5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3. Aanbod & offertes

 1. Het aanbod bevat een duidelijke en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
 2. De voorwaarden en een eventuele beperkte termijn van het aanbod worden aan Klant kenbaar gemaakt.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mirjam Berends niet.
 4. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
 5. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 6. Overeenkomsten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Met het inzenden van het inschrijfformulier ontstaat voor de Klant een betalingsverplichting voor het betreffende traject. Wanneer Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Mirjam Berends begint met het uitvoeren van de overeenkomst, dan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en geldt als overeengekomen de inhoud van de offerte, het aanbod, of de inhoud van datgene wat eerder schriftelijk is overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken binden Mirjam Berends pas nadat deze schriftelijk door Mirjam Berends zijn bevestigd.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen die Mirjam Berends hanteert zijn in euro’s en inclusief btw voor particuliere klanten, exclusief btw voor zakelijke klanten en werkgevers. Prijzen zijn exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten.
 2. Alle prijzen die Mirjam Berends hanteert, kan Mirjam Berends te allen tijde wijzigen, zolang de overeenkomst niet al gesloten is.
 3. Mirjam Berends mag na totstandkoming van de overeenkomst haar prijzen te verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

5. De (behandelings)overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
 2. Mirjam Berends stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie en inlichtingen die worden gevraagd door Mirjam Berends, en waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Mirjam Berends. Hieronder wordt verstaan dat Klant in geval van reiki trainingen en holistische therapie aan Mirjam Berends doorgeeft of Klant geen medische problemen heeft zodat de overeenkomst zonder enig gevaar kan worden uitgevoerd. Ook wordt hieronder verstaan dat Cliënt de juiste informatie geeft over zijn medische en psychische situatie, en Mirjam Berends op de hoogte stelt wanneer daar verandering in komt.
 4. Stelt Klant de gevraagde informatie of inlichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan mag Mirjam Berends haar werkzaamheden opschorten.
 5. Mirjam Berends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
 6. De holistische therapie die Mirjam Berends geeft, is geen vervanging voor medische of psychologische behandeling.
 7. Mirjam Berends stelt geen medische diagnoses.
 8. Mirjam Berends voert haar diensten uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Zij neemt in geval van een behandelingsovereenkomst de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de voor hulpverleners geldende professionele (kwalititeits)standaarden.
 9. Mirjam Berends heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, tenzij anders is overeengekomen. Het volgen van haar programma geeft geen garantie op een succesvolle verandering in je leven. Resultaat is afhankelijk van vele persoonsgebonden factoren als: capaciteit, staat van bewustzijn, inzet, motivatie, deelname, maken opdrachten. Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen beslissingen. 
 10. De cliënt heeft een gemotiveerde houding en zet zich actief in ten gunste van zijn proces.
 11. Er wordt met een open en respectvolle houding met elkaar omgegaan.
 12. Indien Cliënt verhinderd is i.v.m. ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden voor een bijeenkomst, dan dient hij dat minstens 48 uur voor aanvang schriftelijk door te geven. Doet hij dit niet, dan blijft de betalingsverplichting voor die bijeenkomst staan. Je kunt een afspraak maximaal één keer verplaatsen. Bij niet tijdig verplaatsen of niet verschijnen op de afspraak, vervalt de coaching sessie en kan je hierop geen aanspraak meer maken.
 13. Als er een planning is gemaakt voor de bijeenkomsten van een traject, dan kunnen gemiste bijeenkomsten niet worden ingehaald. Het niet (kunnen) deelnemen aan een bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs. 
 14. Als Mirjam Berends verhinderd is, kan de bijeenkomst of coaching sessie worden verplaatst. 
 15. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor Mirjam Berends motiverende redenen kan zij een training, workshop of coaching voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Je deelname wordt verschoven naar de nieuwe datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zal je daarover op de hoogte worden gehouden. Als je niet kunt op de nieuwe datum of als Mirjam Berends de betreffende dienst niet door laat gaan, dan vervalt de betalingsverplichting. Als je al betaald had, zal het bedrag teruggestort worden.

6. Betaling

 1. Betaling dient per direct online plaats te vinden, of binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst. Met het (digitaal) ondertekenen van de overeenkomst verstrek je een garantie dat je de afgesproken vergoeding hebt gereserveerd en financieel in staat bent aan de volledige betalingsverplichting te voldoen.
 2. In geval van trajecten met een investering vanaf €1200,-  is het mogelijk om in termijnen te betalen. Alle termijnen dienen voldaan te zijn voor het einde van het traject.
 3. In geval er in termijnen wordt betaald, dan dient de eerste termijn voor aanvang van de eerste bijeenkomst of behandeling zijn betaald.
 4. De vergoeding die Mirjam Berends aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Mirjam Berends.
 5. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Mirjam Berends de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 6. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Mirjam Berends in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Mirjam Berends de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 7. In geval van wettelijke schuldsanering van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Mirjam Berends onmiddellijk opeisbaar. Mirjam Berends mag haar werkzaamheden in dit geval op te schorten of te beëindigen.

7.Herroepingsrecht

 1. Klant mag de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.
 2. Klant heeft geen recht op herroeping, wanneer Mirjam Berends haar overeenkomst al is nagekomen of de eerste bijeenkomst is gestart. Deze nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant.
 3. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 4. Wanneer Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan moet hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping melden, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Mirjam Berends.
 5. Mirjam Berends stuurt Klant na melding van herroeping zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 6. Mirjam Berends vergoedt alle betalingen door Klant gedaan binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt. Artikel 10 lid 5 en artikel 11 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden worden daarbij in acht genomen.
 7. Mirjam Berends maakt voor betalingen bedoeld in lid 5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Klant is gebruikt, tenzij Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Klant hierdoor geen kosten heeft.
 8. Mirjam Berends is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Mirjam Berends aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling heeft gekozen.
 9. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

8. Medisch dossier & geheimhouding

 1. Mirjam Berends richt in geval van een behandelingsovereenkomst een dossier in met betrekking tot de behandeling van Cliënt. Mirjam Berends maakt in dit dossier aantekeningen omtrent de gezondheid van Cliënt. Ook neemt zij daar gegevens in op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan Cliënt noodzakelijk is.
 2. Mirjam Berends voegt desgevraagd een door Cliënt afgegeven verklaring aan het dossier toe.
 3. Mirjam Berends bewaart het dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 4. Wanneer Cliënt daar schriftelijk of elektronisch naar verzoekt, vernietigt Mirjam Berends de gegevens uit het dossier.
 5. Lid 4 van dit artikel geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan Cliënt, of ook voor zover de wet zich tegen vernietiging verzet.
 6. Mirjam Berends verstrekt wanneer Cliënt daar om vraagt inzage in en afschrift van de gegevens uit het dossier. Mirjam Berends doet dit niet voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 7. Mirjam Berends heeft een geheimhoudingsplicht. Mirjam Berends verstrekt alleen inlichtingen over, of inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier, als Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Indien Mirjam Berends gegevens verstrekt, dan gebeurt dat alleen als de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Ook kan Mirjam Berends toch tot verstrekking van gegevens overgaan zonder toestemming van Cliënt als de wet zich daartoe verplicht.

9. Overmacht

 1. Mirjam Berends is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen wanneer nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, inbraak, ongevallen, ernstige ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
 3. In geval van overmacht, wordt Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk door Mirjam Berends op de hoogte gesteld van de overmacht situatie. Mirjam Berends zal zorgen voor een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen, zoals het verplaatsen van een afspraak naar een nieuwe datum.
 4. Mirjam Berends is in geval van overmacht niet tot vergoeding van schade gehouden.
 5. Klant heeft in geval van overmacht het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Klant brengt Mirjam Berends zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant. 
 7. In geval van overmacht aan de zijde van Klant, biedt Mirjam Berends (indien mogelijk) de mogelijkheid een afspraak of activiteit te verplaatsen.
 8. Wanneer Klant (een deel van) de overeenkomst wil verplaatsen of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is Mirjam Berends gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing of annulering in rekening te brengen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Voor zover dat nodig en mogelijk is, maken Mirjam Berends en Cliënt afspraken over de manier waarop de overeenkomst concreet wordt beëindigd.
 2. De overeenkomst voor een traject is niet tussentijds opzegbaar, tenzij expliciet genoemd in deze voorwaarden. Een besluit van Cliënt om niet meer deel te nemen aan het traject, leidt nimmer tot een vermindering van je betalingsverplichting.
 3. Als Mirjam Berends van mening is dat zij vanwege een verstoorde vertrouwensrelatie met Cliënt niet goed meer kan coachen en begeleiden, dan mag zij de overeenkomst per direct beëindigen zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding voor de Cliënt ontstaat.
 4. Mirjam Berends spant zich in om de behandeling of het traject op zorgvuldige wijze af te bouwen.
 5. Mirjam Berends kan de overeenkomst beëindigen als er sprake is van  gewichtige redenen.
 6. Mirjam Berends behoudt in geval van beëindiging van de overeenkomst wegens gewichtige redenen aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en indien Cliënt de overeenkomst beëindigt, de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten.

11. Vrijwaringen & aansprakelijkheid

 1. Mirjam Berends is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, tenzij deze schade aan haar is toe te rekenen.
 2. Klant is zelf aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen op het terrein van Mirjam Berends, tenzij dit wordt veroorzaakt door Mirjam Berends.
 3. Indien Mirjam Berends aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Elke aansprakelijkheid met betrekking overeenkomsten die geen behandelingsovereenkomst zijn, vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

13. Klachtenprocedure

 1. Indien Klant, die geen Cliënt is, een klacht heeft met betrekking tot de overeenkomst, dan dient Klant dit schriftelijk aan Mirjam Berends door te geven. Mirjam Berends voorziet Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, van een reactie.
 2. Indien Cliënt een klacht heeft met betrekking tot de behandelingsovereenkomst, dan dient Cliënt dit schriftelijk aan Mirjam Berends door te geven. Mirjam Berends voorziet Cliënt binnen zes weken na indiening van de klacht een reactie inhoudende tot welk oordeel het klachtenonderzoek heeft geleid, welke beslissingen Mirjam Berends naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen worden genomen.
 3. Mirjam Berends kan de termijn genoemd in lid 2 verlengen met vier weken. Mirjam Berends doet hiervan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan Cliënt.

14. Overige bepalingen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mirjam Berends en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zoveel mogelijk hebben gedaan om het geschil zelf op te lossen.
 3. Mirjam Berends mag op ieder moment wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Mirjam Berends zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
 4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen ten opzichte van Klant in werking wanneer haar de wijziging is medegedeeld.
 5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
 6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genome