Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: 18-01-2024

Wat super dat je deel gaat nemen aan de Soulbusiness Academy en wilt deelnemen aan één van mijn trainingen, workshops, coaching-sessies of programma’s. Ik wil er graag een succes van maken en ga ervan uit dat jij dat ook graag wilt. Daarvoor is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen. Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het succes te vergroten. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden. 

Wie is wie? 

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je als je deelneemt aan een van mijn (online) programma’s, trainingen, workshops of coaching-sessies. Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf Mirjam Berends als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nummer 83820353 en gevestigd aan de Beltrumseweg 15, 7271 NB Borculo. Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ of ‘onze’ of ‘elkaar’ vermeld. 

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij alle: 

  • opdrachten die ik voor je doe; 
  • online en live coaching-sessies;
  • programma’s, workshops en (online) trainingen die ik verzorg; 
  • andere trainingen, masterclasses of events die ik organiseer;
  • offertes die ik uitbreng; 
  • overeenkomsten die ik met je sluit; 
  • facturen die ik stuur. 

Betrek ik andere personen of bedrijven bij de opdracht:

Dan geldt de inhoud van deze voorwaarden ook voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht uitvoeren. Als je akkoord geeft op mijn offerte of als je een overeenkomst met mij sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn. 

Door aankoop van een (online) programma, dienst, training of sessie:

Ga je met deze voorwaarden akkoord als je het vinkje aanklikt. Je ontvangt na aankoop direct toegang tot de online cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor je niet de mogelijkheid toe komt, de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen over een nieuwe afspraak en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden. 

Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden. Wanneer hebben we een overeenkomst? We hebben een overeenkomst als we allebei schriftelijk of digitaal de overeenkomst hebben bevestigd. 

Heb je je aangemeld voor een online training, sessie of programma, dan hebben we een overeenkomst als je de inschrijfbevestiging hebt ontvangen van je aankoop en we je (termijn) betaling hebben ontvangen.

 

Welke prijzen gelden er? 

Voor mijn online en offline diensten lees je de prijzen op mijn website, salespage of hoor je mondeling van mij. De vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw. De prijzen en (bonus)aanbiedingen die op mijn website of in de overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt. Doe ik dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig. Dat betekent dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige programma’s, events of andere trainingen of diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen. 

Wat kun je van mij verwachten en wat verwacht ik van jou:

Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s. Ik zal mij inspannen om van het programma, de training of sessie een succes te maken. Ik deel mijn kennis, ervaring en tools naar beste kunnen, maar kan geen garanties geven op een beoogd resultaat of succes in je leven. Dit komt onder meer doordat dit resultaat – bijvoorbeeld als je bij mij een cursus of training volgt – mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage, jouw kunnen en hoe je met mijn tips en materialen aan de slag gaat. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van het resultaat wat je wellicht beoogde. Ik sta binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat beschreven op mijn website of salespage. 

Mijn coaching is gericht op ontwikkeling, bewustwording en innerlijk welbevinden. Ik geef geen medische adviezen. Bij medische problemen verwijs ik je naar een arts. Bij deelname aan holistische coaching sessies heb je me op de hoogte gebracht van alle belangrijke (medische) gegevens die ik redelijk wijs behoor te weten om tot een goede uitvoering te komen. Ik deel mijn kennis, ervaring en tools op integere wijze. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training of coaching sessie. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de trainingen, sessies, welke oefeningen je wel of niet uitvoert en de keuzes die je al dan niet maakt. 

Testimonials en voorbeelden van andere deelnemers zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan mijn programma’s en een beeld geven van hoe anderen mijn programma’s ervaren. 

Als ik een online leeromgeving aanbied, dan is de leeromgeving minimaal toegankelijk tot de in de overeenkomst geldende termijn. Dit termijn verschilt per programma of training.  Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de omgeving altijd toegankelijk is, maar ik kan niet beloven dat dit altijd lukt. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen. Ik probeer die dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de online content of online cursus tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect. 

Logischerwijs dien jij te beschikken over tenminste een e-mail adres en over een internetverbinding, webbrowser en Ipad of computer, om toegang te krijgen tot de online diensten.

Na afloop van het geldende termijn kun je niet meer inloggen in je leeromgeving, mits anders is overeengekomen. Ik raad je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen en zo mogelijk op te slaan voor later gebruik. 

 

Wat als je niet aanwezig kunt zijn? 

Als je je inschrijft voor een sessie, programma of andere training. dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om met toewijding voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en maak ik daar duidelijke afspraken over. Kun je niet aanwezig zijn bij een live-dag van een programma, op de datum, het tijdstip en de locatie die ik heb bepaald? Dan kun je deze bijeenkomst in een aantal gevallen online terugkijken. Je gaat ermee akkoord dat je deze niet live kunt inhalen op een andere dag of tijd. 

Kun je een afspraak voor een online of live 1-op-1 sessie niet nakomen (dit geldt voor zowel een éénmalige afspraak of een afspraak dat onderdeel is van een traject met meerdere 1-op-1 bijeenkomsten), om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 48 uur van tevoren af via de e-mail die vermeld staat in de afspraakbevestiging. Per persoon en/of per traject is het verzetten van een afspraak, om welke reden dan ook, maar éénmaal mogelijk. 

Zeg je de afspraak korter dan 48 uur van tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen. Je hebt geen recht op teruggave van betaalde bedragen. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

Bij tijdige afmelding kan je een 1-op-1 sessies alleen inhalen binnen de overeengekomen duur van de termijn. Is er geen overeengekomen termijn bekend dan is de gestelde termijn maximaal 30 dagen. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van sessies. Ik adviseer je daarom om op tijd de sessies in te plannen. 

Meerdere keren je afspraak afzeggen of niet aanwezig kunnen zijn, om welke reden dan ook, betekend dat de bijeenkomsten komen te vervallen, ze niet kunnen worden ingehaald en ze niet worden vervangen door online oefeningen of opdrachten. Je hebt geen recht op teruggave van betaalde bedragen. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

 

Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan? 

Als je je inschrijft voor een programma of andere training. dan heb je er goed over nagedacht en ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan en je kan het financieel dragen. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Heb je je aangemeld voor een online programma, online training of een ander digitaal product? Dan kun je dit ook niet annuleren, retourneren, of omruilen voor een ander programma of product. Door je aan te melden en te betalen krijg je namelijk direct toegang tot het programma of product. Je stemt er bij je aanmelding uitdrukkelijk mee in, dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen. Je gaat de overeenkomst voor het (online of offline) programma of training aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

Respectvolle omgang 

Je toont commitment, hebt een respectvolle gemotiveerde houding en zet je actief in ten gunste van je proces. Er wordt met een open, vriendelijke en respectvolle houding met elkaar omgegaan. Het plaatsen van spam en negatieve opmerkingen is niet toegestaan in de cursusomgeving of onder geplaatste sociale media berichten gerelateerd aan mijn bedrijf.

Als er sprake is van onheuse bejegening, onvriendelijk gedrag, een ongemotiveerde of te sterk afhankelijke houding; ik van mening ben dat dit onze relatie verstoord, ik jou daardoor niet goed kan helpen en coachen, dan mag ik onze overeenkomst per direct beëindigen zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding ontstaat voor jou. 

 

Wat doen we in geval van overmacht? 

In geval van overmacht kan het zijn dat ik de overeenkomst niet kan uitvoeren, of pas op een later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als één van mijn trainers of ik zelf ziek ben of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona. Ik zoek dan altijd naar een oplossing. Live bijeenkomsten worden of op een later tijdstip uitgevoerd of vervangen door passende online trainingen en bijeenkomsten. Er ontstaat geen recht op teruggave van je aankoopbedrag. Ik bied in dat geval wel een passende opname of een alternatieve online werkvorm aan, die je op een later moment als vervanging kunt bekijken of uitvoeren. 

Ik behoud ten alle tijden het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Ik ben dan verplicht de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaal in dat geval 100% van het tot dan toe door jouw betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Hoe werkt het met de betaling en facturen? 

Als je je inschrijft voor een training, event of ander programma, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf (en je bedrijf), en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven, bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen. Je hebt de mogelijkheid ook in termijnen betalen. Als je te laat betaalt, dan kan het zijn dat ik rente en incassokosten bij je in rekening breng. Ook kan het zijn dat je pas weer kunt deelnemen aan het programma nadat je betaald hebt. Ik kan je de toegang tot de online omgeving dan tijdelijk ontzeggen of een 1-op-1-sessie pas inplannen als je betaald hebt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kan ik de openstaande bedragen per direct opeisen. 

 

Wat als je niet tevreden bent?

Ik wil graag dat je tevreden bent en blijft. Als je ergens ontevreden over bent, laat het mij en mijn team dan zo snel mogelijk weten.

Als je mij aansprakelijk wilt stellen, een klacht hebt over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten, meldt dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht. Omschrijf en onderbouw zo duidelijk als mogelijk waar je klacht over gaat. Stuur dit aan team@mirjamberends.nl. Ik streef ernaar binnen een week te reageren.  Als de klacht gegrond is, zal ik mijn best doen deze te herstellen en te kijken naar een oplossing.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

-Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken. Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

-Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. 

-Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit onwetendheid of door het vergeten van en/of niet gemelde belangrijke (medische/psychische) zaken door jou.

-Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.  

-De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor andere personen en bedrijven die ik inzet voor het uitvoeren van de opdracht. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door de aanbieder belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie en privacy?

Als je een programma bij mij volgt, deel je vertrouwelijke informatie met mij. Je kunt erop rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met die informatie omga. Ik zal die dus niet zomaar met anderen delen. Dat wil zeggen dat ik geen informatie deel, tenzij je mij toestemming hebt gegeven om die gegevens wel met anderen te delen, als de informatie al openbaar is of als de wet bepaalt dat ik die gegevens moet delen. Ik zorg ervoor dat ook mijn personeelsleden en mensen die ik inhuur voor het uitvoeren van de opdracht, zich aan deze afspraken houden. Daarnaast verwacht ik ook van jou dat je informatie van mededeelnemers niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk houdt. Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring.

 

Hoe ga ik om met beeldopnames? 

Opnames van bijv. live masterclasses deel ik in de online leeromgeving, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook kan ik de beelden gebruiken voor de ontwikkeling van mijn trainingsmaterialen en ze verwerken in nieuwe programma’s. Bij het laatste gaat het voornamelijk om beelden van masterclasses, waarin kennis wordt aangeboden. Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe programma’s, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online kennissessies je beeld en geluid uit te zetten, of om op een plek te gaan zitten buiten het bereik van de camera. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld. Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de events of programma’s waaraan je deelneemt. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij. 
Wat mag je met mijn werk doen? 

Alle intellectueel eigendomsrechten op de materialen die ik aan jou ter beschikking stel, blijven van mij. 

Dit betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen en methodes die ik gebruik tijdens onder meer mijn programma’s, podcasts, trainingen, sessies en andere diensten die ik aanbied. Je mag de materialen voor eigen doeleinden gebruiken, maar je mag de gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan anderen beschikbaar stellen. De inlogcode die je ontvangt voor je online cursusomgeving en het trainingsmateriaal zijn voor jou persoonlijk. Deel je toch mijn materiaal en mijn cursus met derden, dan zie ik dat als inbreuk op mijn auteursrecht en heb ik recht op schadevergoeding.
Je mag mijn materialen onder geen beding commercieel inzetten en dus geld hiermee verdienen, bijvoorbeeld door de materialen door te verkopen of in eigen programma’s op te nemen. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij. Als ik toestemming geef, kan het zijn dat ik hiervoor een vergoeding aan je vraag. 

Het kan zijn dat mijn situatie en mijn programma’s veranderen, ik heb het recht ten alle tijden mijn algemene voorwaarden te wijzigen. Ik stel je hier tijdig van op de hoogte mocht dit consequenties hebben voor jou. 

Tot slot 

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.